fbpx

Brugerbetingelser

Dette er Brugerbetingelser for MaxMee.com og MaxMee App version 1.06 af 25. maj 2018.

1.   ACCEPT AF BRUGERBETINGELSER
Disse brugerbetingelser for MaxMee.com og evt. MaxMee App (herefter samlet benævnt som MaxMee) regulerer forholdet mellem brugerne og MaxMee.

1.1. Ved accept af betingelserne opnår du en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv og genkaldelig ret til at anvende MaxMee, som dette er gjort tilgængelig på internettet. Brugsretten er betinget af, at du til stadighed har accepteret de til enhver tid gældende betingelser, herunder Brugerbetingelserne, for MaxMee. Såfremt du ikke kan acceptere sådanne betingelser, skal du stoppe brugen af MaxMee og opsige dit abonnement.

1.2. Du anbefales at gemme og/eller udskrive Brugerbetingelserne.

2.   OM MAXMEE
MaxMee.com er et online trivselsværktøj til støtte, motivation og personudvikling.

2.1. MaxMee.com drives af:

MaxMee.com ApS
Lundehusvej 8
DK-2100 Kbh. Ø
CVR-nr: 35533583
E-mail: info@maxmee.com

3.   ABONNEMENTETS KARAKTER OG VÆSENTLIGSTE EGENSKABER

Der skal tegnes abonnement for at kunne anvende MaxMees ydelser. Abonnementet tegnes ved at klikke på “Tilmeld mig” på www.maxmee.com og følge anvisningerne.

3.1. Ved at tegne abonnement hos MaxMee, opnår brugeren (abonnementstageren) en brugsret til indhold på MaxMees hjemmeside. Indholdet er udarbejdet i samarbejde mellem MaxMee og MaxMees samarbejdspartnere. Foruden diverse e-bøger består materialet af korte video- og audio-speaks, som kan aflyttes via PC eller mobile enheder.

3.2. Indholdet fra MaxMee må kun afspilles via MaxMees egen hjemmeside og App.

3.3. Abonnementet er personligt og må kun benyttes af personen, der har tegnet det medmindre specifik tilladelse til anden brug er givet af MaxMee.

3.4. Abonnementet er et løbende abonnement, som gentegnes automatisk, medmindre det opsiges (se pkt. 7). Abonnementer tegnet via værdibevis, eller særlig firmaaftale, løber dog kun i værdibevisets/firmaaftalens levetid, hvorefter det manuelt skal fornyes.

3.5. MaxMee tilbyder 7 dages gratis abonnement, så nye brugere har mulighed for at blive bekendt med MaxMee’s ydelser, inden der betales for abonnement. (Gælder ikke for værdibeviser og virksomhedsaftaler). Opsiges abonnementet inden de 7 dage er gået, vil der således ikke blive trukket penge på brugerens kreditkort.

3.6. Det er dit eget ansvar, at oplysningerne i din brugerkonto er korrekte og opdaterede. MaxMee har intet ansvar for følger af forkerte oplysninger i brugerkontoen.

3.7. I forbindelse med oprettelse af brugerkonto skal du vælge en personlig adgangskode. Din adgangskode er personlig og datasikret via nyeste krypteringsteknologi. Du skal derfor behandle denne fortroligt og ikke lade den komme andre i hænde.

3.8. Såfremt du måtte opleve misbrug af din adgangskode eller brugerkonto, skal du straks rette henvendelse til MaxMee på den ovenfor angivne adresse eller e-mail-adresse.

4.   ABONNEMENTSTYPER, PRISER OG BETALING

4.1. Abonnementsperioden starter den 31. dag (efter perioden med 7 dage gratis), efter kunden har tilmeldt sig.

4.2. Abonnement betales periodevis forud (med kreditkort) og gentegnes automatisk for en ny periode, med mindre abonnementet opsiges (se pkt. 7).

4.3. Der er 2 abonnementstyper, som kan vælges af kunden i forbindelse med betaling:

Abonnement med månedlig betaling, pris kr. 29,95 pr. måned.

Abonnement med årlig betaling, pris kr. 299,00 pr. år.

5.   AUTOMATISK GENTEGNING

5.1. I forbindelse med tegning af abonnementet godkender kunden, at MaxMee er berettiget til, med samme interval som det indgåede abonnement, at foretage transaktioner på kundens kreditkort svarende til abonnementsbeløbet. Transaktionen udføres på dagen for udløb af en periode eller senest på førstkommende bankdag efter udløb af perioden. Evt. transaktioner udover abonnementsbetalingen skal godkendes af kunden særskilt.

6.   FORTRYDELSESRET

6.1. Der er 14 dages fortrydelsesret i forbindelse med tegning af abonnement indgået online – henvendelser herom skal stiles til info@maxmee.com.

7.   OPSIGELSE

7.1. Den indgåede abonnementsaftale, herunder aftalen om automatisk gentegning, gælder indtil den opsiges af enten MaxMee eller kunden. 

7.2. Kunden kan frit opsige abonnementet i gratisperioden. 

7.3. MaxMee kan til enhver tid opsige abonnementsforholdet, hvilket bevirker, at der ikke foretages yderligere transaktioner fra kundens kreditkort.

7.4. Ved opsigelse af abonnement bortfalder brugsretten til alt indhold ved abonnementets udløb og samtidig mister brugeren adgang yderligere indhold.

7.5. Opsigelse skal ske under “Din Konto” –> “Afmeld Abonnement”.

7.6. Skriv til: info@maxmee.com, hvis du ønsker alle dine data slettet fuldstændig.

8.   ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORBEHOLD

Indholdet er lavet med henblik på at inspirere brugere til at få mere energi, overskud og bedre livskvalitet, samt inspiration til at kunne håndtere udfordringer og kriser.

8.1. MaxMee tager ikke og kan ikke drages til ansvar for eventuelle handlinger taget på baggrund af denne inspiration og garanterer ej heller for effekten af anvendelsen hos den enkelte bruger. Det er på ingen måde hensigten at støde nogen, men da indholdet henvender sig til en mangfoldig gruppe, kan forskelligheder i brugernes opfattelse gøre, at nogle brugere kan finde noget indhold provokerende, hvor andre finder samme indhold inspirerende. Såfremt brugere måtte have direkte klager i forbindelse med indhold, bedes de sende en mail til info@maxmee.com med information herom.

8.2. MaxMees ydelser bør ikke anvendes i situationer, hvor det kan være til fare for brugeren eller andre, f.eks. i forbindelse med bilkørsel eller lignende. I særlig grad fraråder MaxMee enhver anvendelse af videospeaks under kørsel.

8.3. MaxMee er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger, som præsenteres i eksperternes video-, lydmateriale, samt e-bøger, og er i intet tilfælde ansvarlig for handlinger eller undladelser, der er foretaget i tillid til de informationer, som præsenteres eller mangel på samme.

8.4. Endvidere er MaxMee aldrig ansvarlig for data, oplysninger med videre, som fremgår af eksperternes internetsider, hvortil der linkes fra MaxMee.

8.5. MaxMee stilles til rådighed, som den er og forefindes i den til enhver tid værende form. MaxMee stræber efter, at tjenesten er tilgængelig til enhver tid, men garanterer ikke dette. MaxMee kan ikke gøres ansvarlig for manglende adgang til MaxMee, øvrige driftsforstyrrelser, systemnedbrud eller lignende, uanset om MaxMee kunne have undgået disse.

8.6. MaxMee er til enhver tid berettiget til at foretage enhver ændringer i tjenesten MaxMee, herunder kan der tilføjes, slettes og ændres funktionalitet, eller MaxMee kan helt ophøre med at udbyde tjenesten MaxMee.

8.7. MaxMee vil søge i god tid at varsle ændringer med videre, som vurderes at have væsentlig negativ betydning for brugerne.

9.   EJENDOMSRET

9.1. MaxMee (i nogle tilfælde MaxMees partnere) har alle rettigheder, herunder ejendomsret og ophavsret, til billeder, mediefiler, tekster m.v., som findes på MaxMee. Indhold må ikke kopieres eller på anden måde eftergøres uden specifik skriftlig tilladelse fra MaxMee.

10.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG EVT. REKLAMEANVENDELSE.

10.1. De oplysninger, som MaxMee opnår i forbindelse med brugerens anvendelse af MaxMees ydelser, vil blive behandlet efter den til enhver tid gældende lovgivning herom. Identiteten af MaxMees brugere vil ikke blive afsløret for tredjemand. Oplysninger om brugere vil kunne være genstand for målrettet markedsføring via MaxMee’s mobil app og hjemmeside – dog udelukkende fra MaxMee.

10.2. Du giver ved din accept af bruger- og persondatabetingelser samtykke til, at MaxMee kan udsende orienteringsmail til den e-mail-adresse, som du har knyttet til din MaxMee brugerkonto. 

10.3. Under forudsætning af dit særskilte samtykke, ifølge ny europæisk lovgivning pr. 25. maj, 2018, ved oprettelsen eller efterfølgende under menupunktet ”Ret profiloplysninger” kan e-mails og nyhedsbreve med indhold af oplysende og reklamelignende karakter tilsendes abonnenten.

Se fuldstændig beskrivelse under ”Privatlivspolitik og Persondatabetingelser”, der er tilgængelig på forsiden af MaxMees hjemmeside. Herunder yderligere retningslinjer ifm. EU’s nye regulativ for beskyttelse af persondata – GDPR (General Data Protection Regulation) persondataforordningen.

11.   POLITIK OM COOKIES

11.1. Vi anvender cookies til styring af din login-session, til måling af generel brugeradfærd og statistik af trafikken på sitet.

11.2. Ønsker du ikke at acceptere cookiepolitikken, kan du slå cookies fra i din browser.

12.   ÆNDRING AF ABONNEMENTSBETINGELSER

12.1. MaxMee er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Brugerbetingelserne. Såfremt der foretages ændringer i Brugerbetingelserne, vil brugerne blive orienteret om dette ved udsendelse af orienteringsmail til brugerkontoens tilknyttede mailadresse, ligesom du altid løbende kan finde information om dette på hjemmesiden www.maxmee.com.

12.2. Såfremt du ikke accepterer de evt. reviderede betingelser, skal du stoppe brugen af MaxMees ydelser og opsige dit gældende MaxMee-abonnement.

12.3. MaxMee forbeholder sig retten til at ændre abonnementsprisen. I forbindelse med evt. prisændringer vil brugeren blive adviseret senest 30 dage inden prisændringen træder i kraft. Der kan ikke foretages prisstigninger i allerede indgåede abonnementsperioder.

12.4. Øvrige væsentlige ændringer vil træde i kraft i forbindelse med næste automatiske gentegning af abonnement – dog med minimum 30 dages varsel.

12.5. MaxMee forbeholder sig retten til at foretage småændringer i brugerbetingelserne uden forgående at spørge brugerne.

13.   LOVVALG OG TVISTER

13.1. Enhver tvist mellem MaxMee og brugere skal så vidt mulig søges afgjort i mindelighed. MaxMee er et dansk foretagende og underlagt dansk lovgivning.

13.2. Såfremt en tvist mellem MaxMee og brugeren ikke kan afgøres i mindelighed, skal sådan sag afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole.

Vælg herunder om du vil oprette dig som privatkunde, eller om du har fået udleveret en værdikode af din arbejdsgiver.

Har du allerede en bruger? – Log ind her.